AC Yala ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ของโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks)

28 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

American Corner Yala มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ของโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจและมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation : STI) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทั้งชีวิตและสังคมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGsรวมทั้งการเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ STEM ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation : STI) มาใช้ในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ พลังงาน เป็นต้น

นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรม roadshow ในครั้งนี้ จะได้รับทราบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสื่อสารวิทย์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย SDG ใน concept 3 slides 5 minutes เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ​ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้อง American Corner Yala อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Xxt1oi  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
และสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44679