พิธีปิดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน

3 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 ก.พ. 66) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานปิดการอบรมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน และอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยทั้งนี้ มีการติวเนื้อหา และติวข้อสอบที่จะต้องใช้ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบ และเป็นการเตรียมตัวเข้าสอบของกลุ่มสาระ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมติวในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ รวมทั้งสิ้น 230 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 4,354 คน แบ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไซต์ จำนวน 42 โรงเรียน นักเรียน 215 คน และโรงเรียนที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 188 โรงเรียน นักเรียน 4,139 คน