ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาเข้ามาศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 มี.ค.2566) เวลา 08.30 - 12.00 น. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา จังหวัดยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นำโดย คุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ในกิจกรรมมีการแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในห้องสมุด เช่น ระบบสืบค้น Web OPAC ระบบ E-book และระบบจองห้องค้นคว้า Ebooking เป็นต้น และมีการพาเยี่ยมชมชั้นต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป