สำรวจความต้องการเสนอซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สำรวจความต้องการเสนอซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร

สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการทำผลงานทางวิชาการ

    ผู้เสนอสามารถเสนอชื่อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (WEB OPAC) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

>> เกณฑ์การจัดหาเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

1.   เป็นรายชื่อหนังสือของรายวิชาแต่ละหลักสูตรที่เป็นตำราหลัก/ตำราเสริม 

2. หนังสือประกอบการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากร และหนังสือที่สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 

3. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินห้องสมุดสีเขียว 

>> จำนวนการเสนอรายชื่อหนังสือสำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

1. รายชื่อหนังสือภาษาไทย จำนวน 1 ชื่อเรื่อง/ 3 เล่ม

2. รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชื่อเรื่อง/ 1 เล่ม สั่งซื้อได้ 1 ท่านไม่เกิน 3 เล่มต่อครั้ง และงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท หากผู้เสนอมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือที่มีราคาเกิน 5,000 บาท ให้จัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารพิจารณาเป็นรายบุคคล

3. จัดลำดับความสำคัญของรายชื่อหนังสือที่เสนอซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือผ่าน Web Opac : http://bit.ly/2ZRec7p

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 23400 หรือ Line ID : Nawinandhismom