ประชาสัมพันธ์รายการนำเข้าข้อมูลในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ของหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงาน ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และสำนักวิทยบริการฯ

4 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

           ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดี บทความวิจัย บริการวิชาการ รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ วารสาร วิจัย MOU VDO กิจกรรม VDO สื่อการเรียนรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น มีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 42 รายการ  ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงาน จำนวน 9 รายการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จำนวน 5 รายการ และสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 45 รายการ ผู้ใดสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://wb.yru.ac.th และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคลิปการใช้งานระบบได้ตามไฟล์แนบค่ะ