อเมริกันคอร์เนอร์ยะลา จัดกิจกรรมแข่งขัน

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อเมริกันคอร์เนอร์ยะลา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู้วัฒนธรรรม และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ และรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ชินวรโกมล ได้มาทักทายและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์  "I Have a Dream" ของ Martin Luther. King Jr. โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 1) คุณสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตสาธารณะ จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

         ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวฮูดา ดอเลาะ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนูรุลฮูดา บาราเฮง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายมูฮำหมัดอัรกัม มะ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายโมห์ซิน สาเมาะ นักเรียนจากโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และ นายอันนูวา ยียูโซะ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
         กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 คน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

และกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทำอาหารอเมริกัน (American Healthy Food) โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ชินวรโกมล อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่ 5 ปะจูรง นายมุฮัมมัดลุตฟี ลาเต๊ะ    นายซัมซูดิน อาแซ และนายอันนูวา ยียูโซะ นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ 10 Madames โภชนา นางสาวนูรมา แวนะไล  นางสาวนัจวา จะปะกิยา และนางสาวดีญานา ซาจิ นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ 3 FIREROSE นางสาวฮุสนา สาเม๊าะ  นายสุไฮมี ดอเลาะ และนางสาวนูรียะห์ อาแว นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 36 คน 12 ทีม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากหลากหลายหลักสูตรดังนี้  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรจุลชีววิทยาทางแพทย์และอุตสาหกรรม หลักสูตรภาษาไทย