บริการยืมระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan (ILL)

30 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan: ILL) บริการเพื่อขยายขอบเขตในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แต่มีให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ โดยสามารถขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 40 แห่ง
บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ขอยืม สำเนาหรือสแกนเอกสาร เช่น หนังสือ บทความวารสาร บทในหนังสือ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์


อาจมีค่าบริการ รับบริการได้ที่ https://citly.me/QhxH1
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา