ประชาสัมพันธ์คลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา THE WISDOM BANK UNIVERSITY

1 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์คลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา THE WISDOM BANK UNIVERSITY
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัย (Research)
วิทยานิพนธ์ (Thesis) บริการวิชาการ บทความวิจัย เอกสารการสอน หนังสือ/ตำราการสอน VDO
สื่อการสอน VDO กิจกรรม รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับรูปถ่าย
และ MOU จากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th