ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

22 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน      

      เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย อาจารย์นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และและทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต  และศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภักดี
      ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดระบบทางด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสำรวจความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ  และด้านอื่น ๆ