กิจกรรม รวมพลคน Do D รักษ์สิ่งแวดล้อม " (Keep NYronment Green)

22 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

American Corner Yala ได้จัดกิจกรรม รวมพลคน Do D รักษ์สิ่งแวดล้อม " (Keep NYronment Green) ในโอกาสร่วมฉลองครบรอบ 3 ปีในการก่อตั้ง YSEALI พร้อมกันทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ภายใต้ชื่อ YSEALI YOUnified และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และวันครบรอบในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการปั้น EM Ball โดยได้เชิญอาจารย์จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ อาจารย์นฤมล ทองมาก และจุฑามาศ แก้วมณี เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมาเป็นวิทยากร และในกิจกรรมดังกล่าวได้ ไปโยน EM ball ตามแหล่งน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดยะลา แจกน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบต้นไม้ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมได้เชิญโรงเรียนจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน