ผลการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

28 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

 

   ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในห้องสมุด จำนวน 10 คน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รหัส

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาวพุดดือลา  เวาะโซะ

405809024

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

2

นางสาวกัรมียะห์  ดาฮามิ

405809028

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

3

นางสาวสารีนีย์  สะมะแอ

405810002

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

4

นางสาวอาดีละห์  เจะมูดอ

405810024

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

5

นางสาวฟัดลีนา ยูโซะ

405806030

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

6

นางสาวอิสตีซัน  สุหลง

405806044

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

7

นางสาวอามีนา  แวนาแว

405836003

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

8

นางสาวต่วนสูนีตา  ตวนโซ๊ะ

405836007

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

9

นางสาวอารีนา  ยะละมะ

405701005

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย คบ.

10

นางสาวยามีละห์ แวมายิ

405703001

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

 

นางสาวนูรอิฮซาน  มะแซ

405809009

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

สำรองอับดับที่ 1

นางสาวฮัสลีนา  แมทาลง

405836008

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

สำรองอันดับที่ 2

นางสาวซัมซูรีย์  มะสีละ

405701027

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย คบ.

สำรองอันดับที่ 3

 

   ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 -10 ไปรายงานตัวเพื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560  ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 หากเลยกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์