ห้องวารสารใหม่เปิดให้บริการแล้ว

6 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ห้องวารสารเปิดให้บริการแล้ว!!! ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.