ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องวารสารใหม่เปิดให้บริการแล้ว

 ห้องวารสารเปิดให้บริการแล้ว!!! ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.

แกลเลอรี่