ประชาสัมพันธ์ห้องศึกษาค้นคว้า

11 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ห้องศึกษาค้นคว้า
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า 
แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีห้องที่เปิดให้บริการจำนวน 20 ห้อง มีอุปกรณ์ไอทีให้บริการในแต่ละห้อง เช่น Smart TV, Smart Bord  
โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีคุณภาพ  
        1. ท่านที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์งานบริการชั้น 1    
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-299675
        2. ห้องศึกษาค้นคว้าเปิดให้บริการตามเวลาเปิดบริการของห้องสมุด วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 –     
17.00 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.