ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ProQuest ABI/Inform Complete

ProQuest ABI/Inform Complete
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ครอบคลุมสาขาบริหารการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
URL : http://search.proquest.com/abicomplete