ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมโครงการการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ทีผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลเลอรี่