รายชื่อผู้ที่ค้างส่งหนังสือและค่าปรับหนังสือค้างจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ&งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ แจ้งรายชื่อผู้ที่ค้างส่งหนังสือและค่าปรับหนังสือค้างจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาติดต่อห้องสมุด ณ เคาน์เตอร์งานบริการชั้น 1