ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรุปข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการจัดหาและบริการในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ระบบและกลไก หนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่อโสตฯ ห้องค้นคว้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้สรุปข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการจัดหาและบริการในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ระบบและกลไก หนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่อโสตฯ ห้องค้นคว้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามไฟล์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด