ติดตามประเมินผลและจัดทำการสนทนากลุ่ม Focus Group ตามโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 4, 6-7 กรกฎาคม 25560 ทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและจัดทำการสนทนากลุ่ม Focus Group ครู
นักเรียน และประชาชนโดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะบีลาล เข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 โรง คือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  หมู่ที่ 5  ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา  จังหวัดยะลา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา