สำนักวิทยบริการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2560

8 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ