ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6 พฤศจิกายน 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน
       ขอประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผลการดำเนินงานได้นำเข้าข้อมูลในระบบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 94 ชื่อเรื่อง ได้แก่งานวิจัย จำนวน 67 ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ จำนวน 17 ชื่อเรื่องและบทความ จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ส่วนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บทความจำนวน 5 ชื่อเรื่อง หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถยะลา จำนวน 2 ชื่อเรื่อง พร้อมภาพประกอบจำนวน 37 ภาพ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จำนวน 1 ชื่อเรื่อง 

เข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า สามารถติดต่อได้ที่ Ahlam.j@yru.ac.th โทร 23400