บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

8 พฤศจิกายน 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย.60 นำโดยอาจารย์จารุณี การี และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ ได้เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้ํางอนําคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งกํารเรียนรู้ ซึ่งมีวิทยากรจากสถาบันชั้นนำของประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำไปไอเดียในการสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีความทันสมัย และตอบสนองคนในยุคปัจจุบัน ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ  อีกทั้ง ได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่น และทันสมัยมาก