กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : สนุกสนานกับการเป็นผู้นำกลุ่มสัมพันธ์

7 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : สนุกสนานกับการเป็นผู้นำกลุ่มสัมพันธ์ โดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

     กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : สนุกสนานกับการเป็นผู้นำกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการเเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เกิดการคิด การสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ  ผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต (Living Books) โดยคุณอวิริวัธน์ บาราอิตำ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ   การอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 45 คน