โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทุกท่านเข้าชมมุมต่าง ๆ ของโครงการห้องสมุดสีเขียวได้ที่ีอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ ดังนี้