นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง"ความหลากหลายทางชีวภาพ"

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง"ความหลากหลายทางชีวภาพ" ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจะให้นักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนมากที่สุด สามารถติดตามนิทรรศการออนไลน์เรื่องอื่นๆได้ที่