ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

6 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61  อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯและคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  ทรงทอดพระเนตรห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้