การให้บริการสื่อ edutainment

16 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
       ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการให้บริการสื่อ edutainment ได้แก่ ซีดี/ดีวีดีภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น โดยมีการฉายภาพยนตร์ในห้องราชภัฏหมุนเวียนทุกๆ สัปดาห์ และบริการสื่อ ณ โซน edutainment ชั้น 6 แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีสถิติและภาพประกอบการใช้บริการสื่อ edutainment ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 60 - มีนาคม 61 จำนวนทั้งสิ้น 1,889 คน จากสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสื่อ Edutainment อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.25 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
      ตุลาคม         444    คน
      พฤศจิกายน 167    คน
      ธันวาคม 427    คน
      มกราคม 464    คน
      กุมภาพันธ์ 251    คน
      มีนาคม 136    คน