การใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า

16 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61 มีสถิติการเข้าใช้ห้องศึกษาค้นคว้าแยกคณะ และแยกประเภทผู้เข้าใช้ดังนี้