อบรมการสำรวจทรัพยากรห้องสมุด(Inventory)

5 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 4- 5 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสำรวจทรัพยากรห้องสมุด(Inventory) มีการอบรมการติดตั้ง การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมสำรวจทรัพยากรห้องสมุด(Inventory) และทดสอบการสำรวจทรัพยากรห้องสมุด(Inventory) แยกตามหมวดหมู่ โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา เจ้าหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มรย.