รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561

30 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

  ด้วยงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ ในห้องสมุด จำนวน 10 คน  โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เป็นนักศึกษาภาคปกติ
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
4. ไม่จำกัดสาขาวิชา
5. มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ, ความกระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์
6. มีค่าตอบแทน วันละ 120 บาท

2. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก :

รับสมัคร                                                ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  7-11 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก         วันที่ 12 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์                                         วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 วันที่ 22 มิถุนายน 2561
รายงานตัว                                              วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ปฏิบัติงาน                                              วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

3. สถานที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ชั้น1 หรือที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4 ในวันและเวลาราชการ  โทร 073-299675 ต่อ 23300 , 23304