ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ACM Digital Library

ACM Digital Library
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, จดหมายข่าว, เอกสารในการประชุมวิชาการ,  Special Interest Groups
URL : http://dl.acm.org/dl.cfm