"บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery)

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
"บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery)"  บริการดี ๆ จากทางศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ที่จะเป็นส่วนช่วยให้อาจารย์ในการสืบค้นข้อมูล และบริการจัดส่งให้อาจารย์ทั้งที่เป็นตัวเล่มและเป็นไฟล์ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
       ติดต่อรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถามชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0822612833 เบอร์ภายใน 23302 คุณอิสรา แสงสุวรรณ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า อีเมล์ isara.s@yru.ac.th   Line : uauis99