สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นสูง

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 2-3 ส.ค. 61 ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นสูง ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ “เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นสูง" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม ดังนี้ วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft word, การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge, ทำความเข้าใจ โครงสร้าง และการใส่สูตรฟังก์ชั่น Microsoft excel, การใช้งานกราฟในรูปแบบต่างๆ การสร้างสูตรการคำนวณที่มีความซับซ้อน และการใช้งาน Data Validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น