ประมวลภาพ“อบรมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ปีงบประมาณ 2-2561

7 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา “อบรมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้ความสำคัญเรื่องลิขสิทธิ์ต่อการใช้ผลงานของผู้อื่น

    กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1   วันที่ 13/07/61    หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 18 คน

ครั้งที่ 2   วันที่ 23/07/61    หลักสูตรภาษาไทย ค.บ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 29 คน

ครั้งที่ 3   วันที่ 14/07/61    หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ จำนวน 36 คน

ครั้งที่ 4   วันที่ 07/08/61    หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 20 คน   

          มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 103 คน