ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44