ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

25 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนคริทร์ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พันตำรวจโทวินัย สุจริตธุระการ ครู (สบ) 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  รองผู้อำนวยการวิทยบริการฯ  ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
   อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิทยบริการฯ นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้ว การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักวิทยบริการ ฯ  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดหาและการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคใต้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
การจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบรรณารักษศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น
   3. เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนสื่อและหนังสือ
   4. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที่ยั่งยืน
   5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง