อบรม "การสร้างสื่อพรีเซนเตชั่นมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint "

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 25-605  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอันเนื่องพระราชดำริและพระราโชบายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน) กิจกรรมอบรม "การสร้างสื่อพรีเซนเตชั่นมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint " มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ศปก.ตร.สน ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษเป็นประธานพิธีเปิด และคุณธนภัทร นาคิน เป็นวิทยากรให้ความรู้