“อบรมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ และe-book เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

20 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา “อบรมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ และe-book เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

    กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

    ครั้งที่ 1   วันที่ 04/03/62    หลักสูตรคณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 3 คน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน
    ครั้งที่ 2   วันที่ 11/03/62    หลักสูตรคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน  หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน 26 คน
    ครั้งที่ 3   วันที่ 18/03/62    หลักสูตรการเงินและการธนาคาร จำนวน 23 คน หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 24 คน และหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ จำนวน 9 คน

 รวมทั้งสิ้น 123 คน