ประชาสัมพันธ์ โครงการ Life Skill Kids Camp ค่ายฝึกการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Life Skill Kids Camp ค่ายฝึกการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก
.....................................................................
ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมและเตรียมพร้อมให้เด็กมีทักษะในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กสามารถเผชิญปัญหา รู้จักตัดสินใจปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
..................................................................... 
ชื่อกิจกรรม : “คิดส์ สนุก @ YRU คิดส์แคมป์”
สถานที่ : ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏยะลา
วันที่ : 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์)
ระยะเวลา : 09.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะ 
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กในด้านต่าง ๆ 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเพื่อการติดต่อเชื่อมโยงกับผู้อื่น
3. เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ ความคิด และแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม
4. เพื่อฝึกการแก้ปัญหา การจัดการกับความโกรธ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่มผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุ 6-11 ขวบ จำนวน 35 คน
ค่าลงทะเบียน : 1500 บาท/คน/10วัน
หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร 
1. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านวิชาศิลปะ (Art and Craft)
2. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมผจญภัย (Junior adventure)
3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (English is fun)
4. ทักษะการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองผ่านกิจกรรมการทำอาหาร (Kids and Cooking)
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT For Kids)
.....................................................................
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา โทร 073-299675 ต่อ 23300 ไลน์ uauis99
***สมัครออนไลน์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc1ZoGc31Vh9X…/formResponse