ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือที่ได้รับบริจาค

8 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

              ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายวิชา

นอกจากการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยงบประมาณแล้ว อีกส่วนหนึ่งของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ได้มาจากศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความอนุเคราะห์นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มามอบให้ห้องสมุด 

ซึ่งทางห้องสมุดได้ทำการลงทะเบียนหนังสือที่ได้รับ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ได้รับบริจาคได้ที่  "รายชื่อหนังสือ"