ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ซึ่งเป็นระบบที่เป็นแหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร ชุมชนและสาระท้องถิ่น ประกอบด้วยสื่อต่าง ๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิดีโอมัลติมีเดีย งานวิจัย (Technical Report) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิชาการ (Journal Articles) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดตามชมผลงานอื่น ๆ ในระบบคลังปัญญาได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/
#ผู้ใช้บริการที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อการ