การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันที่ 20 ก.ค.62)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์สร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 45 คน และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้