ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร (1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง