ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรย. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจเยี่ยมบุคลากร เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ