คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ : อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20001

ชื่อ : อาจารย์อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20004
ชื่อ : อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ
อีเมล์ : jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23301
>> สำนักงานผู้อำนวยการ
ชื่อ : อาจารย์อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002

ชื่อ : นายมะรอเซะ ลาเม็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : marorseh.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21000

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005
>>ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

>>ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20004

ชื่อ : นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบเครือข่าย
อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22401

ชื่อ : นางสาวโซฟีนา ยะขุ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล์ : sofina.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22203