บุคลากร

อาจารย์จารุณี การี
(รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (20003)

อีเมล์ : jarunee.kar@yru.ac.th


นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23401)

อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23302)

อีเมล์ : isara.s@yru.ac.th


นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : ahlam.j@yru.ac.th


นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : suhaila.a@yru.ac.th


นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : katkaew.p@yru.ac.th


นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23304)

อีเมล์ : kamariyoh.y@yru.ac.th


นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23300)

อีเมล์ : chanyanuch.p@yru.ac.th


นางสาวพัครู ดีเยาะ
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23303)

อีเมล์ : pakru.d@yru.ac.th


นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : pattarin.n@yru.ac.th