ประวัติความเป็นมา

5 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

           ในปี ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็น ราชภัฏทำให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลา เปลี่ยนเป็น สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏยะลา โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ
                    ๑. กลุ่มงานเลขานุการ
                    ๒. กลุ่มงานสารนิเทศ
                    ๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
                    ๔. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
 
            วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คือ
                    ๑. ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
                    ๒. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
            วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสำนักงานผู้อำนวยการ คือศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน ซึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศ แบ่งหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ งาน คือ
                    ๑. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
                    ๒. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
                    ๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา