ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา 
         " แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน "
 
วิสัยทัศน์ 
        ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา มีการบริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยและประชากรในท้องถิ่น
 
พันธกิจ 
        ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย
       1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายในรูปของสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
       2.  พัฒนาคุณภาพด้านการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการอย่างเป็นระบบ
       3.  ให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
       4.  พัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ อุดมศึกษาเพื่อช่วยในการสืบค้นและการใช้ทรัพยากรร่วมกันบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
       5.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
       6.  การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
 
วัตถุประสงค์
      1.  เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
      2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
      3.  ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
      4.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      5.  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6.  มีระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน