ผู้บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

ชื่อ : อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ
อีเมล์ : jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003

 

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

 

ชื่อ : นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
อีเมล์ : Isara.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23400

 

ชื่อ : นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23201