ผู้บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

S__29409288 - Copy.jpg

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003

 

 

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

 

 

ชื่อ : นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23400

 

 

ชื่อ : นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23201