บุคลากร

นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 084-7485563, 073-299675 (23401)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 087-9670648, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวอะห์ลาม เจ๊ะเตะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 0862921672, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 064-6815060, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ