ประวัติความเป็นมา

18 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

    งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระงานเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เริ่มจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นำทรัพยากรสารสนเทศมาวิเคราะห์และลงรายการ การเตรียมออกให้บริการ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

ภาระงานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้
   1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
   2. การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
   3. การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
   4. การซ่อมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
   5. การแนะนำ/ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่
   6. การจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสือใหม่
   7. การรวบรวมและนำเข้าข้อมูลในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   8. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
   9. การจัดบริการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)
  10. การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด